สิ่งที่ได้จากการวางแผนบริหารเงินหลังเกษียณ

   มั่นใจยิ่งขึ้นว่าจะ มีเงินใช้ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการไปตลอดชีวิต
   เชื่อมโยงกับ แผนการส่งต่อทรัพย์สินตามที่ต้องการ
   ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ โรคภัยต่างๆ รวมไปถึงกรณีที่ไม่คาดคิดเช่น ทุพพลภาพ เนื่องจากได้มีการวางแผนบริหารจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว
   มีแผนการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนให้อย่างละเอียด ที่สอดคล้องกับ สินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ ฯลฯ
   แนวทางในการบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อ เตรียมพร้อมรับวิกฤตทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
   มีแผนปฏิบัติการที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตลอดช่วงวัยเกษียณ
   แนะนำแนวทาง การปรับพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว
   มีการประเมินและทบทวนแผนทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี และ ดูแลต่อเนื่องจนครบ 5 ปี