ลลินี เกียรติกำจรชัย CFP®

คุณลลินี เริ่มก้าวเข้าสู่แวดวงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลจากความสนใจส่วนตัวและมีประสบการณ์วางแผนการเงินให้ตนเองจึงได้สอบผ่านและขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงินผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP โดยใช้เวลาในการสอบผ่านทุกหัวข้อเพียง 1 ปี
คุณลลินี มีประสบการณ์ร่วมสอนและพัฒนาหลักสูตร Financial Planning Workshop
จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ ก.ล.ต. ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนประกันภัย และการวางแผนภาษี


ประวัติการศึกษา
   ปริญญาโท MBA California State University, Los Angeles 
   ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)
   ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)
   ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต


ประวัติการทำงาน
   Business Development เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น
   Marketing Manager บริษัทเอี่ยมทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต
   Tax Return Specialist California Credit Group, USA

 บทความ โดย ลลินี เกียรติกำจรชัย CFP