ดร.พีรภัทร ฝอยทอง CFP

        ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head of Legal and Compliance, Manulife Asset Management (Thailand)

ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   คุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) 
   ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ

ประสบการณ์ทำงาน
   Head of Compliance, AXA Insurance Public Company Limited
   AVP, Compliance, Advance Life Assurance Public Company Limited
   Assistant Manager, Legal Counsel, Citibank, N.A. Bangkok Branch

บทความโดย ดร.พีรภัทร ฝอยทอง CFP