พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP

คุณพีช พิชญา ซุ่นทรัพย์ นักวางแผนการเงิน CFP อดีตนักกลยุทธ์ และนักพัฒนากองทุนรวมจากกองทุนบัวหลวง ไม่เพียงแต่เรื่องกองทุน คุณพีชยังเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนภาษีและการจัดการมรดก 
ด้วย passion
ที่ต้องการให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และมีการจัดการเงินที่ดี คุณพีชจึงตัดสินใจออกมาเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ ให้ความรู้ผ่านงานเขียน และงานบรรยายต่างๆมากมาย


ประวัติการศึกษา
   ปริญญาโท MBA NIDA
   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์


คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)
   ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner)
   ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต


ประวัติการทำงาน
   วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงินต่างๆ
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง


  บทความ โดย พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP