ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้รับคำปรึกษา”

  • ผู้รับคำปรึกษายินยอมในการจัดหาและส่งมอบข้อมูลตามที่ผู้ให้คำปรึกษาต้องการ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และ ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้คำแนะนำ
  • ผู้รับคำปรึกษากำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการวางแผนการเงิน
  • เมื่อได้รับคำปรึกษาแล้ว บรรดาเอกสารใดๆรวมถึงข้อแนะนำต่างๆ ผู้รับคำปรึกษาเป็นผู้ตัดสินใจและยอมรับหรือไม่ยอมรับคำแนะนำนั้นด้วยตนเอง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้ให้คำปรึกษา”

  • ผู้ให้คำปรึกษา ตกลงจัดทำแผนการเงิน และสรุปรายละเอียดแผนการเงิน ภายใต้ข้อมูลตามข้อ 1. ที่ได้รับจากผู้รับคำปรึกษา และ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามที่ผู้รับคำปรึกษากำหนด
  • ผู้ให้คำปรึกษามีหน้าที่ติดตามและรายงานผลการวางแผนให้กับผู้รับคำปรึกษา (เฉพาะกรณีที่มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง)
  • ผู้ให้คำปรึกษา ขอให้สัญญาว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเพื่อประกอบการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ข้อมูลจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการเงินเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้ให้คำปรึกษาไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิด หรือ มีขึ้น ได้จากการตัดสินใจของผู้รับคำปรึกษา ทั้งสิ้น