ประวัติความเป็นมา

CMSK Wealth ก่อตั้งวันที่ 25 เมษายน 2555 โดย ดร. ชาติชาย มีสุขโข นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลที่เป็นกลางและคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

พันธกิจ

เรามุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ระดับสากล

หลักการทำงาน

ยึดมั่นในหลักการ 3 C
Client First ประโยชน์ของลูกค้าสำคัญที่สุด
Comprehensive บริการครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง
Competency มีความรู้ความสามารถในระดับสากล