ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

      เป็นอาจารย์กฎหมายภาษี หนึ่งในทีมผู้พัฒนาและ CEO iTAX
ปัจจุบัน ดร.ยุทธนา เป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.ยุทธนา สำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายภาษีในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Southern Methodist University
ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม


ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ปริญญาโท LL.M. (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ปริญญาโท Master of Arts in Diplomacy and International Studies, สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ทำงาน
 
   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
   CEO, iTAX
   ทีมผู้พัฒนา iTAX

บทความโดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์